4 askelta, jolla yrityksesi lähtee nousuun

1. Perusviestit kuntoon 

Perusviestit ovat keskeisiä viestejä, jotka on syytä välittää asiakkaille, sidosryhmille ja yleisölle. Mitä me myymme ja kenelle -mitä tarjoamme asiakkaalle ja mitä hän hyötyy ostaessaan meiltä. Perusviestien avulla yrityksesi asiakasmielikuva selkiytyy ja asiakkaat osaavat hakeutua tarjoamasi palvelun äärelle. 

On tärkeää, että yritys tunnistaa keskeiset viestinsä ja kommunikoi niitä johdonmukaisesti ja tehokkaasti eri kanavissa. Perusviestien tulee olla selkeitä ja niitä pitää toistaa kaikissa kanavissa. 

Perusviestien aiheita voi olla esimerkiksi nämä:

 • Missio ja arvot: Yrityksen missio kertoo sen perimmäisen tarkoituksen ja mitä se pyrkii saavuttamaan. Arvot taas kuvaavat niitä periaatteita ja uskomuksia, jotka ohjaavat yrityksen toimintaa.
 • Tuotteiden tai palveluiden ominaisuudet ja hyödyt: Yritys haluaa viestiä, mitä sen tarjoamat tuotteet tai palvelut ovat ja miten ne hyödyttävät asiakkaita. Tämä sisältää yleensä tuotetiedot, ominaisuudet, ainutlaatuisen myyntitarjouksen (USP) ja mahdolliset kilpailuetunsa.
 • Asiakaspalvelu ja sitoutuminen laatuun: Yritys voi viestiä sitoutumisestaan tarjota erinomaista asiakaspalvelua ja korkeaa laatua. Tämä voi sisältää lupauksia palautteen kuuntelemisesta, ongelmanratkaisun nopeudesta ja joustavuudesta asiakastarpeiden täyttämisessä.
 • Vastuullisuus ja kestävyys: Yritys voi viestiä sitoutumisestaan ympäristövastuuseen, sosiaaliseen vastuuseen ja kestävään kehitykseen. Tämä sisältää esimerkiksi tiedot yrityksen ympäristötoimista, eettisistä käytännöistä ja yhteiskunnallisesta osallistumisesta.
 • Brändin persoona ja identiteetti: Yritys voi viestiä brändin persoonasta ja identiteetistä, joka voi olla esimerkiksi nuorekas, ammattimainen, edistyksellinen tai perinteinen. Näiden viestien avulla yritys rakentaa ja vahvistaa asiakkaiden tunnetta brändistä.

Perusviestien rakentaminen on selkeä prosessi. Tutustumme yritykseesi, haastattelemme keskeiset tekijät ja tarvittaessa asiakkaat ja luomme 5 perusviestiä perusteluineen. Tämän jälkeen ne ovat sovellettavissa viestinnän kulmakiviksi.

2. Visuaalinen ilme 

Meistä kaikista on mielikuva -halusimmepa tai emme. Paras huolehtia, että se mielikuva palvelee tavoitteitamme. Yrityksen visuaalinen ilme on tärkeä monesta syystä:

 • Brändin tunnistettavuus: Visuaalinen ilme auttaa yritystä erottumaan kilpailijoistaan ja luomaan tunnistettavuutta markkinoilla. Selkeä ja johdonmukainen ilme auttaa asiakkaita muistamaan yrityksen ja sen tarjoamat tuotteet tai palvelut.
 • Luotettavuus ja ammattimaisuus: Hyvin suunniteltu visuaalinen ilme viestii yrityksen luotettavuutta ja ammattimaisuutta. Se antaa potentiaalisille asiakkaille ensivaikutelman yrityksestä ja voi auttaa rakentamaan positiivista mielikuvaa brändistä.
 • Asiakassuhteiden vahvistaminen: Visuaalinen ilme voi auttaa luomaan emotionaalista yhteyttä asiakkaisiin ja vahvistamaan asiakassuhteita. Jos yrityksen visuaalinen ilme resonoi asiakkaiden kanssa ja herättää positiivisia tunteita, se voi auttaa sitouttamaan asiakkaita brändiin pitkällä aikavälillä.
 • Yhtenäisyys ja selkeys: Selkeä ja yhtenäinen visuaalinen ilme helpottaa yrityksen viestinnän ja markkinoinnin hallintaa. Kun yritys käyttää johdonmukaista visuaalista ilmettä kaikissa markkinointimateriaaleissaan, verkkosivuillaan, sosiaalisen median kanavissaan jne., se luo yhtenäisyyttä ja auttaa varmistamaan, että yrityksen viestintä on selkeää ja helposti tunnistettavaa.
 • Tarinan kertominen: Visuaalinen ilme voi auttaa yritystä kertomaan tarinaansa ja välittämään arvot ja identiteetti asiakkailleen. Graafiset elementit, värit, fontit ja kuvat voivat kaikki auttaa tuomaan esiin yrityksen persoonallisuutta ja tarjoamaan asiakkaille syvemmän ymmärryksen siitä, mikä yritys on ja mitä se edustaa.

Kaiken kaikkiaan visuaalinen ilme on tärkeä osa brändin rakentamista ja markkinointia, ja se voi vaikuttaa merkittävästi siihen, miten yritys nähdään ja miten se menestyy markkinoilla.

Visuaalisen ilmeen suunnittelu käynnistyy parhaiten peruspalaverissa, jossa määritellään ilmeen tavoitteet ja tutustutaan yrityksen palveluihin ja tuotteisiin. Samalla tehdään benchmark-analyysi yrityksen kilpailijoista ja tavoiteilmeestä. Tämän jälkeen teemme kolme ehdotusta visuaalisista poluista, joista valitaan yksi toteutettavaksi ja sen jälkeen tuotamme tarvittavat originaalit ja materiaalit

3. Markkinointisuunnitelma 

Missä ovat kohderyhmämme, mitä välineitä ja milloin käytämme vuoropuheluun heidän kanssaan. Miten saamme asiakkaat sitoutumaan meihin.

Markkinointisuunnitelma määrittelee yrityksen markkinointitavoitteet ja suunnitelmat niiden saavuttamiseksi. Se on selkeä suunnitelma siitä, miten yristyksesi aikoo saavuttaa markkinointitavoitteensa ja miten näitä toimia arvioidaan ja seurataan. Hyvä markkinointisuunnitelma sisältää yleensä seuraavat osa-alueet:

 • Tiivistelmä: Lyhyt yhteenveto suunnitelman tavoitteista, strategioista ja keskeisistä toimenpiteistä.
 • Tausta ja tilanneanalyysi: Nykytilanteen analyysi markkinoista, kilpailusta, asiakkaista ja organisaation omista vahvuuksista ja heikkouksista. Tässä voidaan käyttää SWOT-analyysiä (vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet, uhat).
 • Tavoitteet: Selkeät ja mitattavissa olevat markkinointitavoitteet, kuten myyntikasvu, markkinaosuuden kasvattaminen, brändin tunnettuuden lisääminen jne.
 • Kohderyhmä: Määritellään tarkasti ne asiakasryhmät, joihin markkinointitoimenpiteet kohdistuvat. Tähän voi kuulua demografisia tietoja, kuten ikä, sukupuoli, sijainti, mutta myös psykografisia tekijöitä, kuten kiinnostuksen kohteet ja arvot.
 • Brändi ja viestintä: Kuvaus brändistä ja sen perusviestistä. Miten brändi halutaan näkyvän ja millaisia viestejä halutaan välittää kohderyhmälle.
 • Strategia: Yleinen suunnitelma siitä, miten markkinointitavoitteet saavutetaan. Tähän voi kuulua markkinointikanavien valinta, tuotekehitysstrategia, hinnoittelupolitiikka, jakelukanavat jne.
 • Toimenpidesuunnitelma: Yksityiskohtainen kuvaus siitä, mitä konkreettisia toimenpiteitä tehdään ja milloin. Esimerkiksi mainoskampanjat, sosiaalisen median päivitykset, tapahtumat jne.
 • Budjetti: Arvio siitä, paljonko eri markkinointitoimenpiteet tulevat maksamaan ja kuinka paljon budjettia on käytettävissä.
 • Seuranta ja mittarit: Kuinka markkinointitoimenpiteiden vaikuttavuutta arvioidaan ja mitkä ovat keskeiset mittarit, joiden perusteella menestystä seurataan. Esimerkiksi myynnin kasvu, bränditunnettuuden lisääntyminen, verkkosivujen kävijämäärät jne.
 • Aikataulu: Milloin eri toimenpiteet toteutetaan ja mitkä ovat niiden aikataulut.
 • Markkinointisuunnitelma on aina yrityksen tarpeiden mittainen, ja usein riittää ketterämpikin versio. Tärkeintä on, että suunnitelmassa on oleelliset asiat ja toimenpiteet kuvattuna, ne ovat yhdessä asiakkaan kanssa rakennettu ja sen tavoitteet ovat oikeat.

 4. Markkinoinnin työkalut ja mahdollisuudet

  • Logo. Logo on usein ensimmäinen asia, jonka asiakkaat huomaavat yrityksestä. Hyvin suunniteltu logo auttaa yritystä erottumaan kilpailijoistaan ja luo tunnistettavan brändin. Laadukas ja harkittu logo viestii yrityksen ammattitaidosta ja luotettavuudesta. Asiakkaat kokevat yrityksen, jolla on hyvä logo, vakuuttavampana ja luotettavampana vaihtoehtona. Logo on osa visuaalisen ilmeen kokonaisuutta ja se syntyy parhaiten visuaalisen ilmeen prosessin osana.
  • Verkkosivut. Yrityksen verkkosivut ovat nykyaikaisen liiketoiminnan perusta monella tavalla. Ne ovat tärkeä osa nykyaikaista liiketoimintaa, ja verkkosivut auttavat yritystä saavuttamaan tavoitteensa, kuten näkyvyyden lisäämistä, brändin rakentamista, myynnin kasvattamista ja asiakaspalvelun parantamista. Yrittäjän verkkosivupaketti kannattaa pitää selkeänä esittelynä, josta asiakas löytää nopeasti kaiken tarvitsemansa. Verkkokauppa on helppo yhdistää kotisivuihin ja kävijäseuranta auttaa ymmärtämään asiakkaan tarpeita paremmin.
  • Perusvälineet, käyntikortti, sähköiset lomakkeet, yrityksen presentaatio. Tämä paketti syntyy visuaalisen ilmeen pohjalta ja nämä elementit ovat tärkeimpiä visuaalisen ilmeen sovelluksia. Kun perusasiat on tehty, ilme suunnteltu, niin sovellustenkin tekeminen sujuu helpommin.
  • Somenäkyvyys ja markkinointi. Sivut ja tilit sosiaalisessa mediassa ovat käyntikortteja tai näyteikkunoita palveluihin. Hyvin käytetty näyteikkunatila tuo kiinnostuneet asiakkaat kauppaan sisälle tai ohjaa ottamaan puhelimen käteen. Sosiaalisen median kanaviin voi ostaa markkinointikampanjoita. Sponsoroitua näkyvyyttä on melko paljon, joten siinäkin selkeät ja erottuvat viestit ja siisti tai kiinnostava yleisilme tuovat parhaan tuloksen. 
  • Uutiskirjeet, sisältömarkkinointi ja asiakasrekisteri. Uutiskirjemarkkinointi on erittäin tehokas tapa pitää yhteyttä asiakkaisiin, jakaa ajankohtaista tietoa tuotteista, palveluista, tarjouksista ja yrityksen toiminnasta sekä vahvistaa brändiä. Tärkeää uutiskirjemarkkinoinnissa on kohdentaminen ja personointi, jotta viestit puhuttelevat vastaanottajia parhaalla mahdollisella tavalla. Hyvin suunniteltu ja toteutettu uutiskirjemarkkinointi voi auttaa yrityksiä rakentamaan ja ylläpitämään asiakassuhteita, lisäämään sitoutumista brändiin sekä kasvattamaan myyntiä ja liikennettä verkkosivuille
  • Mukana kuljetettava messuständi. Jos yrityksesi myy tuotteita tai palveluita, joiden tiimoilta järjestetään messuja, niihin osallistumista kannattaa harkita. Kun olet oikeilla messuilla, kohtaat asiakkaita, jotka ovat lähtökohtaisesti kiinnostuneita tuotteistasi tai palveluistasi. Simppeli messuosasto koostuu isosta seinäkkeestä, pöydästä, esittelytelineestä japaikalla voi olla vaikkapa iso ruutu, jossa voi demoilla asioita. Kaikki tämä mahtuu henkilöautoon ja on käytettävissä aina uudestaan.
  • Verkkokauppa auttaa yritystä kasvamaan ja menestymään nykyaikaisilla markkinoilla. Verkkokaupan avulla voit helposti skaalata liiketoimintaasi kasvun myötä. Voit lisätä uusia tuotteita, laajentaa markkinoita ilman suuria investointeja. Verkkokauppa parantaa kilpailukykyä, kasvattaa myyntiä ja rakentaa vahvempaa brändiä digitaalisilla markkinoilla.
  • Tuotekuvat ja videot ovat erittäin tehokkaita myynnin edistäjiä. Laadukkaat tuotekuvat näyttävät uotteen parhaat puolet ja houkuttelevat asiakkaita tutustumaan siihen lähemmin. Ne auttavat asiakkaita hahmottamaan tuotteen koon, muodon ja värit helposti. Videoesittelyt tarjoavat asiakkaille paljon enemmän tietoa tuotteesta kuin pelkät kuvat. Ne voivat esimerkiksi näyttää, miten tuote toimii käytännössä, miten sitä käytetään tai miten se näyttää eri kulmista. Tämä auttaa asiakkaita tekemään paremman päätöksen ostoprosessissa.

 

Yrityksen tarpeisiin rakennettu työkaluvalikoima käyttöön, markkinoinnin jatkumo ja seuranta.

Branderi osaa kaiken, mitä yrittäjä markkinoinnissaan tarvitsee. Yhden peruspalaverin jälkeen valitsemme työkalupakista parhaat välineet ja koostamme niistä selkeän paketin, jolla yrityksesi markkinoin nousee uudelle tasolle, tavoitat enemmän asiakkaita ja ne ovat myös sitoutuneempia yritykseesi. Kaikkia  edellä esitettyjöä toimenpitäitä ei tarvitse tehdä kerralla ja joitakin ei sinun yrityksessäsi tarvita ollenkaan. Tärkeintä on oikeat työkalut, viestit ja tavoitteet.

Jos tämä herätti Sinussa ajatuksia, ota meihin yhteyttä, se ei maksa mitään ja saat varmasti vastakaikua ajatuksillesi!